Systemy i instalacje – Warszawa

Systemy oddymiania – służy do odprowadzania dymu oraz gorącego powietrza. System umożliwia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonym obiekcie, gdyż zostają usunięte wszystkie utrudnienia, na które mogą wystąpić. Do zagrożeń panujących na drodze ewakuacyjnej można zaliczyć dym, który ogranicza widzialność, unoszące w powietrzu toksyczne gazy oraz gorące powietrze.  System składa się z centrali oddymiania, klap oraz okien oddymiających, przycisków oddymiania i przewietrzania, urządzeń alarmowych, czujek dymu oraz okna napowietrzającego. W budynkach stanowi niezbędny element w procesie odbioru technicznego.

System sygnalizacji pożaru (SSP)

służy do szybkiego zawiadamiania o pożarze. Instalacja posiada odpowiedni zespół urządzeń, które wykrywają pożar, uruchamiają alarm pożarowy oraz bezpośrednio przesyłają sygnał do jednostki Straży Pożarnej. Instalacja SSP jest zbudowana z centrali, czujek pożarowych i sygnalizatorów. Firma UNIPOŻ prowadzi projektowanie, montaż oraz konserwację z zakresu systemu sygnalizacji pożarowej.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)– stanowi jeden z wielu elementów w ochronie przeciwpożarowej. Przeznaczony jest do głosowego powiadamiania o zagrożeniu występującym w danym obiekcie. Dzięki zrozumiałym komunikatom ewakuacja ludzi staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza.

System wentylacji pożarowej – przeznaczony jest do usuwania dymu oraz gwarantuje kontrolowane jego rozprzestrzenianie. Umożliwia w czasie pożaru doprowadzenie powietrza z zewnątrz i zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach.

UNIPOŻ świadczy usługę projektowania, montażu oraz konserwacji z zakresu powyższych systemów pożarowych. Dodatkowo w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych firma oferuje również montaż przepustów instalacyjnych.