Drzwi przeciwpożarowe - Warszawa

Drzwi przeciwpożarowe przeznaczone są do zamknięcia strefy pożaru na danym obszarze. Ich konstrukcja stworzona jest z materiałów chroniących przed dymem i ogniem. Dzięki temu zapewniają czas na ewakuację ludzi zagrożonych pożarem.

Doskonałe zabezpieczenie przeciwpożarowe


Podstawowym aktem prawnym regulujący sferę ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623.). W art. 5 ust.1 zawarto fundamentalną treść ogólnie pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Określono, iż obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie podstawowych przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Drzwi przeciwpożarowe stalowe. Unipoż Warszawa
Drzwi przeciwpożarowe stalowe profilowe Unipoż Warszawa
Drzwi przeciwpożarowe metalowe dwuskrzydłowe. Unipoż Warszawa
Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe. Unipoż Warszawa

Następnym z kolei aktem prawnym regulującym dziedzinę bezpieczeństwa pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Dokument został podzielony na działy. Najważniejszym w kwestii problematyki pożarowej stanowi dział VI Bezpieczeństwo pożarowe, gdzie zawarto szczegółowe informacje na temat odporności pożarowej, oddzieleń przeciwpożarowych i stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych oraz wymagań przeciwpożarowych dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), które jasno określa wymagania użytkowania drzwi przeciwpożarowych, obowiązki użytkowników obiektu w ramach oznakowania drzwi przeciwpożarowych i innych szczegółowych elementów dotyczących drzwi.

Literatura:
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

UNIPOŻ oferuje drzwi przeciwpożarowe stalowe, drewniane lub z elementami szkła.

Nasza różnorodna oferta zapewni każdemu klientowi odpowiedni wybór drzwi przeciwpożarowych.