drzwi ognioodporne

Drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne (stalowe, drewniane i przeszklone)

Drzwi przeciwpożarowe przeznaczone są do zamknięcia strefy pożaru na danym obszarze. Ich konstrukcja stworzona jest z materiałów chroniących przed dymem i ogniem. Dzięki temu zapewniają czas na ewakuację ludzi zagrożonych pożarem.

 

Podstawowym aktem prawnym regulujący sferę ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623.). W art. 5 ust.1 zawarto fundamentalną treść ogólnie pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Określono, iż obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie podstawowych przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Następnym z kolei aktem prawnym regulującym dziedzinę bezpieczeństwa pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Dokument został podzielony na działy. Najważniejszym w kwestii problematyki pożarowej stanowi dział VI Bezpieczeństwo pożarowe, gdzie zawarto szczegółowe informacje na temat odporności pożarowej, oddzieleń przeciwpożarowych i stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych oraz wymagań przeciwpożarowych dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

 

Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), które jasno określa wymagania użytkowania drzwi przeciwpożarowych, obowiązki użytkowników obiektu w ramach oznakowania drzwi przeciwpożarowych i innych szczegółowych elementów dotyczących drzwi.

 

Firma UNIPOŻ oferuje drzwi ogniodporne stalowe, drewniane lub z elementami szkła. Nasza różnorodna oferta zapewni każdemu klientowi odpowiedni wybór drzwi przeciwpożarowych.

drzwi ognioodporne     drzwi przeciwpożarowe   drzwi ogniotrwałe  drzwi przeciwpożarowe

 

Literatura:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów