Awaryjne Oświetlenie ewakuacyjne – Warszawa

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych elementów życia. Wyposażanie obiektów gdzie pracujemy czy spędzamy wolny czas w różnego rodzaju systemy pożarowe sprawia, że podnosi się komfort bezpieczeństwa człowieka. Jednym z takich systemów jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Jego celem jest oświetlenie drogi ewakuacyjnej ludziom, którzy znajdują się w miejscu zagrożonym pożarem. Dzięki niemu podczas zadymieniu lub panującej ciemności uda się ludziom trafić do bezpiecznego miejsca, które znajduje się na zewnątrz lub w innej strefie pożarowej.

Gdzie jest stosowane oświetlenie ewakuacyjne

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne możemy stosować w poniższych miejscach:

1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,

c) wystawowych w muzeach, d) o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

e) o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

4. Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymagania Polskich Norm w tym zakresie.

5. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.

6. W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

7. Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie

Jak często należy dokonać przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest urządzeniem przeciwpożarowym. W związku z tym podlega nie rzadziej niż raz w roku (lub częściej zgodnie z zaleceniami producenta) przeglądom technicznym i czynności konserwacyjnym.

Na czym polega przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

W pierwszej kolejności przegląd oświetlenia ewakuacyjnego należy zacząć od odcięcia zasilania podstawowego opraw należących do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Kiedy mamy pewność, że zasilanie jest odcięte możemy zweryfikować długość pracy opraw działających na akumulatorach oraz dokonać pomiaru natężenia oświetlenia za pomocą LUKSOMIERZA. Dzięki postawionym założeniom możemy stwierdzić czy instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest sprawna.

Rola firmy UNIPOŻ w tworzeniu bezpieczeństwa

Na rynku ochrony przeciwpożarowej jesteśmy bardzo długo. Profil firmy jest szeroki więc znajdą Państwo również usługę przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Dzięki wyspecjalizowanej załodze i ukończeniu wielu szkoleń (w tym szkolenie CNBOP) jesteśmy profesjonalistami w tej dziedzinie. Dokonujemy nie tylko przeglądów ale i wymian opraw ewakuacyjnych lub napraw instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Posiadając fachowców oraz najwyższej jakości sprzęt żadne zadanie nie stanowi dla nas problemu.

Prowadzimy również sprzedaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz zajmujemy się projektowaniem i montażem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Źródło:

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

– Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.